Teaching Analytics

Teaching Analytics – verktyg för rektorers pedagogiska ledarskap
Teaching Analytics är utvecklat från utbildningsvetenskaplig forskning i syfte att stödja rektors pedagogiska ledarskap. Med hjälp av en speciellt framtagen algoritm synliggörs undervisning för lärare, arbetslagen och hela skolans undervisningskultur. Teaching Analytics fokuserar på skolans huvuduppdrag, undervisning, och är ett ledningsstöd i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Teaching Analytics fördjupar samtalet vid medarbetarsamtalet genom ett gemensamt språk om undervisning och du som rektor blir effektivare då du kan ersätta eller komplettera dina klassrumsbesök med Teaching AnalyticsTM.

Teaching Analytics innefattar modeller, metoder och design för att synliggöra och förändra undervisning och lärande i teknikrika lärmiljöer. Lärare lär sig att på vetenskaplig grund analysera effekten av den fysiska lärmiljöns utformning och den genomförda undervisningen där digitala teknologier används. Teaching Analytics levereras online med workshops, föreläsningar och ett webbaserat analys- och kartläggningsverktyg.

Rektors pedagogiska ledarskap
Teaching Analytics baseras på systematisk kartläggning av undervisningen som bedrivs i skolan. Skolledaren får snabbt ett underlag om hur skolans fysiska lärmiljö är organiserad och hur den faktiska undervisningen bedrivs. Underlaget är en viktig pusselbit för att stödja rektorer att leda skolans pedagogiska utveckling.

Mätbar process
Teaching Analytics omfattar ett webbaserat analys- och kartläggningsverktyget som synliggör undervisningskulturen hos enskilda lärare, på arbetslagsnivå och för hela skolan. Från verktyget kan rektorer snabbt ta fram rapporter och underlag för analys. Här kan rektorer över tid följa upp resultatet av olika satsningar.

 

Kollegialt lärande
Teaching Analytics utvecklar ny kompetens på skolan genom kollegialt lärande. Det kollegiala lärandet innebär att lärare möts i analyser om undervisning. Med hjälp av ett gemensamt språk om undervisning får både rektorer och lärare redskap att synliggöra och förstå betydelsen av olika val som medvetet eller omedvetet dagligen görs i undervisningen med elever.

Elevens lärande
Genom Teaching Analytics framträder mönster från lärares undervisning vilket har betydelse för elevens lärande och i förlängningen vilka medborgare som fostras.