Teaching Analytics

Teaching Analytics är ett koncept som innefattar modeller, metoder och design för att synliggöra och förändra undervisning och lärande i teknikrika lärmiljöer.  Lärare får lära sig att på vetenskaplig grund systematiskt analysera både den fysiska lärmiljön och undervisningen där digitala teknologier används. Skolan får ett mått på och en visualisering av sin undervisningskultur. Det vill säga i vilken grad undervisningen är elevaktiv eller lärarstyrd med ett-till-ett.

Lärares professionella lärande
Teaching Analytics ger läraren en palett av verktyg för att lära sig mer om den egna undervisningen på flera olika sätt. Läraren får redskap att synliggöra och förstå betydelsen av olika val som medvetet eller omedvetet dagligen görs i undervisningen med elever. En del av lärares professionella lärande är ett kollegialt lärande. Det kollegiala lärandet innebär att man hjälps åt att bedöma och analysera olika didaktiska designer.

Elevens lärande
Olika mönster i lärares didaktiska design har betydelse för elevens lärande och i förlängningen vilka medborgare som fostras.

Mätbar process
Verktyget stöder lärarna att på vetenskaplig grund systematiskt bedöma och analysera både den fysiska lärmiljön och den utförda undervisningen. Med hjälp av lärarnas bedömningar genereras en bild av den didaktiska designen. I bilden synliggörs undervisningens karaktär.

Vision
Teaching Analytics baseras på en systematisk kartläggning och analys av den undervisning som bedrivs i skolan. Efter den första dagen får skolledaren ett underlag om hur skolans fysiska lärmiljö är organiserad och hur den faktiska undervisningen bedrivs. Underlaget kan bli ett verktyg för att skapa en vision om undervisning i teknikrika lärmiljöer.